Sun Energia -verkkopalvelun käyttöehdot

Sun Energia Oy:n (jäljempänä ”Sun Energia” tai ”Palveluntarjoaja”) tuottaman ja ylläpitämän osoitteessa www.sunenergia.com sijaitsevan verkkopalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Palvelun käyttäjä (jäljempänä "Käyttäjä" tai ”Asiakas”) vakuuttaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä kaikessa Palvelun käytössä.

Rekisteröitymistä edellyttävän Palvelun käytön osalta Käyttöehdot tulevat voimaan, kun Käyttäjä on täyttänyt rekisteröitymiseen tarvittavat tiedot Palveluun liittyvillä www-sivuilla ja rekisteröitynyt Palveluun. Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjän on ilmoitettava Sun Energian pyytämät tiedot. Sun Energia saattaa varmentaa Käyttäjän sähköpostiosoitteen ennen kuin Palvelua voidaan käyttää. Käyttäjän tiedot rekisteröidään samalla Sun Energian Käyttäjärekisteriin. Sellaisen Palvelun osalta, joiden käyttäminen ei vaadi Käyttäjän rekisteröitymistä, Käyttäjä hyväksyy Palvelua käyttämällä nämä Käyttöehdot.

Käyttäjä sitoutuu antamaan todenmukaiset ja täydelliset tiedot rekisteröityessään Palveluun sekä pitämään kyseiset tiedot ajan tasalla. Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa Palvelun käytöstä. Sun Energia voi halutessaan muuttaa aikaisemmin vapaassa käytössä olleita Palvelun osia rekisteröitymistä edellyttäviksi tai päinvastoin.

Sun Energian tehtävät ja vastuu Palvelusta 

Palvelu toimii oletusarvoisesti 24/7-periaatteella. Sun Energia ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä se takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi. Sun Energialla on oikeus sulkea Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä muun muassa huollon, järjestelmän liiallisen kuormituksen, laitteistoasennuksen tai muun tarpeellisen syyn vuoksi. Käyttäjä vastaa itse siitä, että hänen käyttämänsä tietokone tai mobiililaite soveltuu Palvelun käyttöön. Palveluntarjoaja korjaa Palvelun mahdolliset viat ja häiriöt normaalina työaikana viasta tai häiriöstä ilmoituksen saatuaan ilman tarpeetonta viivytystä. Maksullisten Palvelujen osalta Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa Käyttäjän luottotiedot

Palveluntarjoajalla on oikeus parantaa ja kaikin tavoin muuttaa Palvelun sisältöä, rakennetta ja ulkoasua. Lisäksi Palvelun tuote- ja tietokantavalikoimaa, ohjelmistoja, palveluaikoja sekä muita Palvelun osia voidaan muokata. Sun Energia tiedottaa Palvelussa tapahtuvista oleellisista muutoksista sekä katkoksista Käyttäjälle etukäteen. Tiedottaminen tapahtuu Palvelun välityksellä tai muulla Palveluntarjoajan sopivaksi katsomallaan tavalla. Sun Energia ei vastaa Palvelun sisällöstä (mukaan lukien linkit kolmansien tahojen verkkosivuille) tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta sen itse tuottamaa tietosisältöä.

Rekisteröitymällä Palveluun Käyttäjä suostuu siihen, että Käyttäjän hakutuloksia voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin, ellei Käyttäjä kiellä tällaista käyttöä Palvelua käyttöönottaessaan.

Käyttäjän vastuut ja velvoitteet   

Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua Käyttöehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Palvelun kautta Käyttäjällä voi olla pääsy myös muiden tiedontuottajien ja palveluntarjoajien vastuulla oleviin palveluihin, joiden käyttäminen saattaa edellyttää erillisten käyttöehtojen hyväksymistä. Käyttäjä voi käyttää Palvelusta saatavaa aineistoa ainoastaan omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa yksityiskäytössä. Sun Energialle on ilmoitettava viipymättä kaikista väärinkäytöksistä. Käyttäjä saa Palvelun käyttöä varten haltuunsa salasanan ja Käyttäjätunnuksen, joiden avulla Käyttäjä voi kirjautua Palveluun. Salasana ja Käyttäjätunnus ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjän on säilytettävä käyttäjätunnuksensa ja salasanansa tai muu vastaava tunnistautumistietonsa huolellisesti. Käyttäjä sitoutuu olemaan antamatta salasanaansa tai muuten päästämättä muita henkilöitä käsiksi Palveluun omilla tunnuksillaan. Käyttäjä vastaa kaikista hänen salasanallaan tehdyistä toimista, laiminlyönneistä ja muusta käytöstä, oli sitten kyse salasanan oikeutetusta tai oikeudettomasta käytöstä. Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.

Käyttäjä vastaa siitä, ettei aiheuta Palvelua käyttäessään haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajalle tai muille käyttäjille. Haittaa, häiriötä tai vahinkoa mahdollisesti tuottavat laitteet ja ohjelmistot on välittömästä irrotettava verkosta. Käyttäjä vastaa siitä, että hän ei Palvelua käyttäessään loukkaa muiden käyttäjien, Palveluntarjoajan eikä kolmansien oikeuksia.

Palvelun omistus- ja tekijänoikeudet 

Palvelu sisältää Palveluntarjoajan tai kolmannen tahon tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla oikeuksilla suojattua aineistoa. Palvelu sellaisenaan on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaan. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua ainoastaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Käyttäjä ei saa jälleenmyydä, välittää tai muutoin luovuttaa Palvelua tai sen osaa. Käyttäjälle ei siirry mitään muita oikeuksia kuin näissä ehdoissa mainitut käyttöoikeudet. Käyttäjä sitoutuu olemaan poistamatta, kiertämättä, käänteisohjelmoimatta, avaamatta salausta tai muutoin muuntamatta Palveluun liittyviä digitaalisten oikeuksien hallinta- tai kopiosuojausmenetelmiä tai käyttämättä muita teknologioita, joita käytetään sisältöön tai sen identifiointitietoon pääsyn tai käytön kontrollointiin.

Palvelun www.sunenergia.com linkitys kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa taikka tietokannan tuottamiseksi on kielletty. Samoin on kielletty Palvelun sisällön tai sen osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti. Mainokset pyritään julkaisemaan sovittuina päivinä. Palveluntarjoajan vastuu mainoksen poisjäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu enintään mainoksesta maksetun määrän palauttamiseen. Mainostajan on noudatettava mainonnassa kulloinkin voimassa olevia mainonnan sääntöjä. Kartta- ja osoitepalveluita päivitetään säännöllisesti. Päivityksistä huolimatta kartta- ja osoiteaineisto ei ole reaaliaikaista ja Palvelun aineistossa voi olla puutteita tai virheitä. Palvelua ei ole tarkoitettu sellaisenaan minkään tietyn valmistajan tuotteiden osto- ja myyntipaikaksi. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa ilmoitetun energiatarpeen oikeellisuudesta eikä Palvelussa mahdollisesti olevien puutteiden tai virheiden Käyttäjälle mahdollisesti aiheuttamista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

Maksullinen Palvelu ja laskutus 

Tilaus- ja maksuehdot

”Tilaus” tarkoittaa kaikkea Palvelussa saatavilla olevaa tietosisältöä. Tilaus tehdään valitsemalla ”osta”, ”OK”, ”hyväksyn” tai muu vastaava hyväksymisen osoittama valikkovaihtoehto. Tilaukset voivat edellyttää Palveluntarjoajan tai kolmannen osapuolen hyväksyntää. Maksullisen Tilauksen voi maksaa luotto- tai pankkikortilla, verkkopalveluntarjoajan laskutuksella tai muilla käytettävissä olevilla maksutavoilla. Verkkopankkitunnuksilla ja luottokortilla tehdyt maksutapahtumat suoritetaan suojattua yhteyttä käyttäen. Sun Energia ei talleta verkkopankki- tai luottokorttitietoja. Käyttäjä sitoutuu maksamaan Tilaukseen liittyvät maksut sekä varmistamaan maksuvälineen voimassaolon Tilausta tehtäessä. Tilausta vastaan Käyttäjä saa käyttöoikeuden Palvelussa olevaan sisältöön. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelun sisältöä yksinomaan näiden Käyttöehtojen ja muiden mahdollisesti tilausvalikossa esitettyjen lisäehtojen asettamissa rajoissa. Palvelussa on tarjolla erilaisia tilausmahdollisuuksia. Palvelu voi myös tarjota koejaksoja (ns. kokeile ennen kuin ostat). Mikäli Tilaus sisältää koejakson voidaan se veloittaa koejakson päättyessä, ellei Palvelua peruuteta tilaus- tai koejakson ehtojen mukaisesti.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa Palvelun hintoja sekä maksullisuutta ilmoittamalla siitä Palvelussa. Palvelua tilatessa voimassa olevat verot sisältyvät hintoihin, ellei toisin nimenomaisesti ole mainittu. Valuuttakurssit ja/tai maksutapavalinnat voivat aiheuttaa kolmannesta osapuolesta johtuvaa muutosta hintoihin. Palveluntarjoaja ei vastaa tällaisista maksuista pankeille tai muille kolmansille osapuolille. Palvelun hinnoittelu koskee vain Sun Energian tarjoamia Palvelua. Sun Energia ei vastaa puhelin- ja internet-operaattoreiden ja muiden Palvelun käyttämistä varten tarpeellisten ohjelmistojen, työkalujen tai osien hinnoittelusta. Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käyttämisestä aiheutuvista tietoliikennekustannuksista. Palveluntarjoajan sivustolla toimivien muiden mahdollisten sisällöntuottajien palvelumaksut ilmenevät heidän palveluehdoistaan ja -tiedoistaan. Kolmannet palveluntarjoajat voivat veloittaa tarjoamistaan palveluista kyseisten ehtojen ja tietojen mukaisesti. Käyttäjä vahvistaa sen, että maksu- ja tilaustiedot on annettu Palvelussa välineeseen sopivalla tavalla. Tilattu maksullinen Palvelu katsotaan otetuksi Käyttäjän suostumuksella käyttöön välittömästi tilauksen jälkeen, eikä Käyttäjällä ole kuluttajasuojalain mukaista peruutusoikeutta.

Käyttöoikeuden siirtäminen ja lakkaaminen 

Käyttäjällä ei ole oikeuttaa luovuttaa tai siirtää Palvelun käyttöoikeutta (mukaan lukien salasana ja muut Palvelun käytön mahdollistavat tunnukset) kolmannelle osapuolelle. Sun Energia voi kieltäytyä antamasta Käyttäjätunnusta tai peruuttaa myönnetyn Käyttäjätunnuksen, mikäli Käyttäjä on toiminut tai toimii Käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti. Myös maksullisten Palvelun osien maksujen laiminlyöminen voi johtaa käyttöoikeuden lakkauttamiseen. Käyttäjätunnus ja salasana poistetaan automaattisesti käyttöoikeuden päättyessä. Sun Energialla on myös oikeus tilapäisesti estää Käyttäjän pääsy Palveluun, jos se on Palvelun toiminnan kannalta tarpeen. Käyttöoikeuden päättymisestä huolimatta jäävät näissä Käyttöehdoissa tarkoitetut omistus- ja tekijänoikeutta, vastuuta viestinnässä sekä vastuunrajoitusta koskevat säännökset voimaan niin kauan kuin niillä on merkitystä. Käyttöoikeuden lakkaaminen ei myöskään vapauta Käyttäjää Palvelun tai suoritusten maksuista, joiden peruste on syntynyt ennen käyttöoikeuden lakkaamista. Sopimuksen päättyessä Käyttäjän sopimusrikkomuksen johdosta Sun Energialla on oikeus olla antamatta Käyttäjälle uutta käyttöoikeutta. Sun Energialla on aina halutessaan oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain. Sun Energia ilmoittaa lopettamisesta mahdollisuuksien mukaan hyvissä ajoin etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

Vastuunrajoitus 

Mikäli tästä sopimussuhteesta tai sen perusteella tapahtuvasta Palvelun käytöstä aiheutuu Käyttäjälle vahinkoa maksullisen Palvelun osalta, Palveluntarjoaja vastaa ainoastaan tuottamuksellaan Käyttäjälle aiheuttamistaan välittömistä vahingoista. Kaikissa tapauksissa Sun Energian korvausvastuu rajoittuu aina Käyttäjän edellisen kuukauden aikana Sun Energialle Palvelusta maksamiin maksuihin. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten Palvelun perusteella tilatuista aurinkoenergiaratkaisuista. Maksuttomien palveluiden osalta Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjälle aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä tai epäsuorista vahingoista kuten Palvelun perusteella tilatuista aurinkoenergiaratkaisuista. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa esitettyjen tai sen kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta tai Palvelussa kaupan pidettävien tai välitettävien tuotteiden tai palvelusten virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta.

Tietosuoja ja tietojen käyttö

Palveluntarjoaja rekisteröi Käyttäjän itsestään rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamat tiedot Sun Energian Käyttäjärekisteriin ja muihin mahdollisiin palvelukohtaisiin rekistereihin. Tietoja käytetään ja käsitellään Palveluun liittyviin tarkoituksiin kuten asiakasviestintään ja markkinointiin.

Evästeet ja niihin rinnastettavat tunnistamistavat

Palvelussa käytetään evästeitä (cookies) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten digitaalisia sormenjälkiä. Eväste on pieni, Käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet ja niihin rinnastettavat tunnistamistavat antaa mahdollisuuden internet-sivujen ylläpitäjälle tunnistaa usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottaa kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistaa yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystytään jatkuvasti parantamaan Palvelun sisältöä. Evästeet ja niihin rinnastettavat tunnistamistavat eivät vahingoita Käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden ja niihin rinnastettavien tunnistustapojen käytön selaimensa asetuksista. Evästeiden käytön estäminen voi vaikuttaa haitallisesti Palvelun toimintaan.

Käyttäjän oikeudet ja Käyttäjän antama suostumus

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisterinpitäjänä toimii Sun Energia Oy, Otaniementie 19B , 02150 Espoo. Tarkastuspyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Suostumus henkilötietojen käsittelyyn

Nämä Käyttöehdot hyväksymällä antaa Käyttäjä Sun Energia Oy:lle yksiselitteisen suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn ja käyttöön näissä ehdoissa kuvatulla tavalla.

Palveluntarjoaja voi luovuttaa henkilötietoja valikoiduille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei käyttäjä ole sitä erikseen kieltänyt. Käyttäjän tietoja voidaan luovuttaa myös Palveluntarjoajan yhteistyökumppaneille voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Palveluntarjoaja voi myös luovuttaa tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Palvelun toteuttamisessa saatetaan käyttää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella olevia toimijoita. Rekisterinpitäjä noudattaa tietojensiirrossa tällöin soveltuvia määräyksiä.

Muut ehdot

Palvelu sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja, eikä Sun Energia vastaa sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöstä. Sun Energialla on oikeus siirtää Palvelu siihen liittyvine kaikkine oikeuksine ja velvollisuuksineen liiketoiminnan luovutuksen tai muun vastaavan yritysjärjestelyn yhteydessä sellaiselle kolmannelle osapuolelle, joka jatkaa Palvelun mukaisen liiketoiminnan harjoittamista. Mahdollisesta siirrosta ilmoitetaan Käyttäjälle kirjallisesti. Sun Energialla on lisäksi oikeus siirtää Palvelun käyttöön perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle. Palveluun ja Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevat säännökset. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lain mukaan.
Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen Sun Energia Oy:n (”Sun Energia”) verkkosivujen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ 
Sun Energia Oy 
Y-tunnus 2622641-1
Open Innovation House
Otaniementie 19
02150 Espoo

REKISTERISTÄ VASTAAVA HENKILÖ
Antti Rousi
+358407766578
info@sunenergia.com

REKISTERIN NIMI
Sun Energian Käyttäjärekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietoja käsitellään tilausten, luototuksen, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin,
asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien
toimenpiteiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen tallentaminen perustuu vapaaehtoisuuteen. 

REKISTERÖINNIN KOHDERYHMÄ 
Sun Energian käyttäjät ja asiakkaat.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Käyttäjän/asiakkaan perustiedot: 
Etu- ja sukunimi, Sun Energia -käyttäjä-/asiakasnumero, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite,
tiedot markkinointiluvista ja -kielloista.
Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot: 
Ostotapahtuma- ja asiointitiedot
Rekisteröityneen asiakkaan lisätiedot: 
Käyttäjätunnus ja salasana
Korttimaksaminen verkkokaupassa tapahtuu SSL-suojatulla yhteydellä. 
Sun Energialla ei ole pääsyä asiakkaan korttitietoihin eikä maksukortin tietoja tallenneta
sen järjestelmään tai Sun Energian Käyttäjärekisteriin.
Rekisteriin ei kerätä lain tarkoittamia arkaluonteisia tietoja. 
Sun Energia ei tarkista tietojen oikeellisuutta.

TIETOLÄHTEET 
Tiedot saadaan käyttäjältä/asiakkaalta itseltään, 
kun käyttäjä/asiakas täyttää tilauslomakkeen ja/tai rekisteröityy verkkopalvelun käyttäjäksi.

EVÄSTEET
Sun Energia käyttää verkkosivustollaan evästeitä (”cookies”), 
joiden avulla seurataan sivuston kävijäliikennettä sekä parannetaan palvelun laatua.

SÄÄNNÖNMUKAINEN TIETOJEN LUOVUTUS 
Tietoja ei luovuteta Sun Energialta kolmannelle osapuolelle.
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa 
ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille 
yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole
kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista.
Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja asiallisen yhteyden
päättymisen jälkeen rekisterinpitäjän suoramarkkinointirekistereihin. 

OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN 
Rekisteröidyllä on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä 
Sun Energian Käyttäjärekisteriin tallennettuihin tietoihin.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: 
Sun Energia Oy
c/o YritysEspoo
Tekniikantie 12 
02150 ESPOO
Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja 
toimitetaan postitse käyttäjän/asiakkaan tilauslomakkeessa tai 
käyttäjäksi/asiakkaaksi rekisteröityessään ilmoittamaan osoitteeseen.

TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN
Nimen ja yhteystiedot voi päivittää osoitteessa www.sunenergia.com, kohdassa ”Oma tili”.

REKISTERIN SUOJAUS 
Sun Energia Käyttäjärekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on 
asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. 
Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena, ja manuaalinen aineisto tulostetaan vain 
tarvittaessa. Paperimuotoon tulostetut tiedot tuhotaan välittömästi, kun niitä ei enää tarvita.